ΕΕ1 Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών, σενάρια χρήσης και ανάλυση κινδύνων

Η ΕΕ1 επικεντρώνεται στις θεμελιώδεις πτυχές της ενσωμάτωσης του συστήματος Δρομέα στο οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει μια λεπτομερή διερεύνηση των απαιτήσεων (Δράση 1.1), τη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών για τα υποσυστήματα C-ITS (Δ1.2) και τα υποσυστήματα του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων και των συστημάτων ελέγχου πτήσης (Δ1.3). Επιπλέον, η ΕΕ1 εμβαθύνει στη δημιουργία σεναρίων χρήσης και στην ενδελεχή ανάλυση κινδύνων (Δ1.4), ενώ παράλληλα συμμετέχει σε δραστηριότητες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων(Δ1.5).

ΕΕ2 Συστήματα αεροχήματος απαραίτητα για πτήση

Αυτή η ενότητα εργασίας περιστρέφεται γύρω από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων του αεροχήματος ζωτικής σημασίας  για την πτήση του. Οι δράσεις περιλαμβάνουν το σχεδιασμό υποσυστημάτων για την αεροδυναμική, την πρόωση, τη σταθερότητα και τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας του αεροχήματος (Δ2.1), τη βελτιστοποίηση των σχεδίων με σκοπό τη κατασκευή και τη διερεύνηση των κατασκευαστικών ιδεών (Δ2.2), καθώς και το σχεδιασμό καλωδιώσεων για τους κινητήρες και το ωφέλιμο φορτίο (Δ2.3). Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης πλοήγησης (Δ2.4), συνοδευόμενη από δραστηριότητες διάδοσης (Δ2.5) για την κοινοποίηση της προόδου της ΕΕ.

ΕΕ3 Ανάπτυξη συστημάτων C- ITS

Η ΕΕ3 είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων επικοινωνίας C-ITS (Δ3.1), συμπεριλαμβανομένου ενός αλγορίθμου εντοπισμού δρόμων και οχηματών για την ακριβή  παρακολούθηση της κυκλοφορίας (Δ3.2). Περιλαμβάνει επίσης δοκιμές αυτών των συστημάτων σε πτήση  (Δ3.3), ενσωμάτωση των πληροφοριών κυκλοφορίας σε σύστημα GIS (Δ3.4), ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων (Δ3.5) και διεξαγωγή δραστηριοτήτων διάδοσης (Δ3.6).

ΕΕ4 Κατασκευή ΣμηΕΑ & ενσωμάτωση υποσυστημάτων

Αυτή η ΕΕ επικεντρώνεται στη φυσική κατασκευή του αεροσκάφους (Δ4.1), στην επαλήθευση του δομικού σχεδιασμού σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές (Δ4.2) και στην ενσωμάτωση των υποσυστημάτων πρόωσης και ελέγχου για δοκιμές στο έδαφος (Δ4.3). Περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση του ωφέλιμου φορτίου (Δ4.4), τη διεξαγωγή δοκιμών πτήσης ΣμηΕΑ (Δ4.5) και δραστηριότητες διάδοσης (Δ4.6).

ΕΕ5 Αξιολόγηση συστήματος, βελτιστοποίηση, προτάσεις προτυποποίησης κι εμπορική εκμετάλλευση

Η ΕΕ5 αποσκοπεί στην αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και πρόταση τυποποίησης για τα συστήματα που αναπτύχθηκαν. Περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός σχεδίου πιλοτικών δοκιμών (Δ5.1), την υποβολή σχεδίων πτήσης (Δ5.2), την αξιολόγηση του συστήματος μέσω πτήσεων (Δ5.3), τη χρήση οχημάτων για τη μετάδοση πληροφοριών C-ITS (Δ5.4) και την ανάλυση για τη βελτιστοποίηση του συστήματος (Δ5.5). Η παρούσα ΕΕ καλύπτει επίσης μια μελέτη σκοπιμότητας για την ανάλυση της αγοράς και την εμπορική εκμετάλλευση (Δ5.6), καθώς και δραστηριότητες διάδοσης (Δ5.7) για την παρουσίαση των ευρημάτων και των στρατηγικών για την εμπορική αξιοποίηση.