Τα C- ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems- Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών) αποτελούν προηγμένες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις οδικές κυρίως μεταφορές. Τα C- ITS βελτιώνουν την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης κυκλοφορίας, πληροφόρησης των χρηστών της οδού καθώς και εντοπισμού δυσλειτουργιών και ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο· επιτρέποντας μια πιο ασφαλή, αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση του οδικού δικτύου, μειώνοντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός καινοτόμου UAS (Unmanned Aerial System- Συστήματος Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος) εξοπλισμένο με μονάδα C- ITS με σκοπό την παρακολούθηση και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και της κατάστασης του οδικού δικτύου. Το πρωτότυπο UAS θα καλύπτει ένα μικρό τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Εγνατία οδού, ενώ η κατασκευή ενός μικρού στόλου θα μπορεί να καλύψει όλο το δίκτυο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων παρέχοντας υπηρεσίες C- ITS με χαμηλό συγκριτικά κόστος υποδομών.